Ταξίδι στο εξωτερικό με ανήλικο παιδί. Προϋποθέσεις εξόδου από τη χώρα για ανήλικους Ρουμάνους πολίτες!

0 6.800

Όχι σπάνια δέχτηκα ερωτήσεις για τις συνθήκες μετακίνησης με ανήλικο παιδί. Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τις υπάρχουσες πληροφορίες από τις επίσημες πηγές που παρέχονται από τη Ρουμανική Συνοριακή Αστυνομία και να κάνουμε αυτό το άρθρο.

Οι ανήλικοι Ρουμάνοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με βάση έγκυρο ατομικό ταξιδιωτικό έγγραφο - διαβατήριο ή ταυτότητα (ανήλικοι άνω των 14 ετών) μόνο συνοδευόμενα, με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων. Νόμιμος εκπρόσωπος σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται, σύμφωνα με το νόμο, για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των γονικών υποχρεώσεων έναντι του ανηλίκου, που αναγνωρίζεται και ως κηδεμόνας. Θα πρέπει να γνωρίζετε από την αρχή ότι το πιστοποιητικό γέννησης δεν είναι ταξιδιωτικό έγγραφο.

Οι συνοριοφύλακες επιτρέπουν την αναχώρηση ανήλικου Ρουμάνου υπηκόου από τη χώρα μόνο εφόσον συνοδεύεται από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Το ανήλικο παιδί που ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδευόμενος από τους δύο γονείς επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη Ρουμανία με βάση το ατομικό ταξιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει πρόσθετα έγγραφα.

Ο ανήλικος που είναι συνοδεύεται από έναν από τους γονείς μπορεί να φύγει από τη χώρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν ο συνοδός γονέας παρουσιάσει α η ΔΗΛΩΣΗ του άλλου γονέα που προκύπτει από τη συμφωνία του να ταξιδέψει στο εξωτερικό, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία προετοιμασίας του·
  • εάν ο συνοδός γονέας αποδείξει ότι ο ανήλικος του έχει εμπιστευθεί ή ότι ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα βάσει τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για τη διαδικασία που ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου 2013·
  • εάν ο συνοδός γονέας αποδείξει το θάνατο του άλλου γονέα·
  • εάν ο συνοδός γονέας αποδείξει ότι ο άλλος γονέας στερείται των γονικών δικαιωμάτων ή κηρύσσεται αγνοούμενος, σύμφωνα με το νόμο·
  • εάν ο συνοδός γονέας υποβάλει δικαστική απόφαση που υπερισχύει της συγκατάθεσης του άλλου γονέα.

Ο ανήλικος Ρουμάνος υπήκοος που ταξιδεύει συνοδευόμενος από νόμιμο εκπρόσωπο επιτρέπεται να φύγει από τη χώρα με βάση την τελεσίδικη και αμετάκλητη / τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι ο/η συνοδός/άτομα ασκεί τα γονικά δικαιώματα και τις γονικές υποχρεώσεις του/της.

  • Η ΔΗΛΩΣΗ και οι δύο γονείς ή, κατά περίπτωση, ο γονέας που έχει ανατεθεί με τελεσίδικη και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ο γονέας που ασκεί μόνος του τη γονική εξουσία δυνάμει τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή δυνάμει τελεσίδικης απόφασης της 15ης Φεβρουαρίου 2013, του επιζώντος γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου του, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας τους για το ταξίδι στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία προετοιμασίας του, τα στοιχεία ταυτότητας του εκάστοτε συνοδού. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η δικαστική απόφαση σύστασης της γονικής αρχής ή ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία παρέμεινε οριστική και αμετάκλητη / οριστική.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται και από τους αλλοδαπούς πολίτες που συνοδεύουν ανήλικο Ρουμάνο υπήκοο. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις ρουμανικές αρχές, αντίστοιχα της Διεύθυνσης Ποινικού Μητρώου, Στατιστικής και Επιχειρησιακών Μητρώων του IGPR, μέσω των αστυνομικών υπομονάδων όπου υπάρχει μετρητής ποινικού μητρώου ή των διπλωματικών ή προξενικών γραφείων της Ρουμανίας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμος 290/2004 για το ποινικό μητρώο, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Διευκρινίζουμε ότι η ισχύς του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Εάν ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από τουλάχιστον έναν εκ των γονέων και δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ενημερώνεται, προκειμένου να παραληφθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των γονέων, οι συνοριοφύλακες ειδοποιούν την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία κινεί τη διαδικασία που ισχύει για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, σύμφωνα με το νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο politiadefrontiera.ro!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.