Από σήμερα, η κατάσταση συναγερμού στη Ρουμανία παρατείνεται για άλλες 30 ημέρες. Δείτε τα μέτρα που ελήφθησαν!

0 4.101

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε την επέκταση της κατάστασης συναγερμού σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, για περίοδο 30 ημερών, Ξεκινώντας με Δεκέμβριος 14 2020. Κατά συνέπεια, ισχύουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα.

Θα περιοριστούμε σε αυτά που σχετίζονται με διεθνή ταξίδια. Με την επέκταση της κατάστασης συναγερμού περιορίζονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της Ρουμανίας.

Οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της Ρουμανίας είναι περιορισμένες με τις σχετικές εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με το άρθ. 31 του Παραρτήματος 1 α Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων αρ. 58 της 10ης Δεκεμβρίου 2020η είσοδος αλλοδαπών πολιτών στο έδαφος της Ρουμανίας απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού, εκτός από τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) μέλη της οικογένειας Ρουμάνων πολιτών·

β) μέλη της οικογένειας πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που διαμένουν στη Ρουμανία·

γ) πρόσωπα που διαθέτουν θεώρηση μακράς διαμονής, άδεια διαμονής ή έγγραφο ισοδύναμο με την άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές ή έγγραφο ισοδύναμο με αυτά που έχουν εκδοθεί από αρχές άλλων κρατών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ) πρόσωπα που ταξιδεύουν για επαγγελματικό συμφέρον, αποδεδειγμένα με θεώρηση, άδεια παραμονής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αντίστοιχα ιατρικό προσωπικό, ερευνητές στον ιατρικό τομέα, ιατρικό προσωπικό γηριατρικής περίθαλψης, μεταφορείς και άλλες κατηγορίες προσωπικού που εμπλέκονται στη μεταφορά εμπορευμάτων που παρέχουν τόσο απαραίτητες μεταφορές

ε) το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών, των προξενικών γραφείων και των διεθνών οργανισμών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν σε μόνιμες αποστολές στη ρουμανική επικράτεια, το στρατιωτικό προσωπικό ή το προσωπικό που μπορεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια·

στ) πρόσωπα υπό διέλευση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επαναπατρίζονται ως αποτέλεσμα της παροχής προξενικής προστασίας

ζ) επιβάτες που ταξιδεύουν για επιτακτικούς λόγους.

η) άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους, πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη από τρίτη χώρα υπήκοοι ή απάτριδες και πρόσωπα που επιστρέφονται βάσει συμφωνιών επανεισδοχής·

θ) αλλοδαποί και απάτριδες που ταξιδεύουν για σπουδές·

ι) αλλοδαποί και απάτριδες, εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης, εφόσον η απασχόλησή τους είναι απαραίτητη από οικονομική άποψη και η δραστηριότητα δεν μπορεί να αναβληθεί ή να ασκηθεί στο εξωτερικό.

ια) αλλοδαποί και απάτριδες, διασυνοριακοί εργαζόμενοι, εποχικοί εργαζόμενοι, προσωπικό ναυτιλίας και ποτάμιας ναυσιπλοΐας

ιβ) τα μέλη των διεθνών αθλητικών αποστολών που συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται στη ρουμανική επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο·

ιγ) μέλη ομάδων παραγωγής ταινιών ή οπτικοακουστικών ταινιών, τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό που συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Ρουμανία, βάσει αποδεδειγμένων συμβατικών σχέσεων ή δικαιολογητικών.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στο έδαφος της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης συναγερμού.

Η καραντίνα / η απομόνωση ισχύει για όλα τα άτομα που φτάνουν στη Ρουμανία από μια χώρα που βρίσκεται στην κίτρινη λίστα, το οποίο ενημερώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις!

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων αρ. 36/21.07.2020 σχετικά με τη διαπίστωση της πανδημίας COVID-19 και τη θέσπιση ορισμένων μέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία του πληθυσμού, ολοκληρώνονται στο άρθ. 3, με δύο νέες παραγράφους (5) και (6) ως εξής:

"(5) Επίσης, εξαιρούνται από το μέτρο που θεσπίζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 2, άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από ιατρικά έγγραφα ή από τον έλεγχο της βάσης δεδομένων Corona-forms και για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης μέχρι την είσοδο στη χώρα».

"(6) Εξαιρούνται από το μέτρο καραντίνας που θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αναδημοσιευμένου νόμου 136/2020, για τη θέσπιση μέτρων δημόσιας υγείας σε καταστάσεις επιδημιολογικού και βιολογικού κινδύνου, άτομα που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV -2 , εάν αποδειχθεί από ιατρικά έγγραφα ή ελέγχοντας τη βάση δεδομένων Corona-forms ότι είχαν τουλάχιστον ένα θετικό τεστ τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την επαφή και έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης θετικής εξέτασης, και μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας».

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.