Διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης στην TAROM

3 567

TAROM βρίσκεται σε μια λεπτή στιγμή. Η κυβέρνηση έχει την αποστολή να φέρει την εθνική αεροπορική εταιρεία σε κέρδος ή να την ιδιωτικοποιήσει. Η δεύτερη επιλογή προτάθηκε από το ΔΝΤ και φαίνεται καλή λύση, αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι η ιδιωτικοποίηση θα είναι επιτυχής.

Δοκιμάζεται λοιπόν η πρώτη επιλογή και εξελέγη ιδιωτικό συμβούλιο. Οι διαχειριστές, με τετραετή θητεία, έχουν καθήκον να κάνουν το TAROM κερδοφόρο. Μετά από αρκετούς μήνες αναλύσεων και δηλώσεων, καταρτίστηκε σχέδιο διαχείρισης για τα επόμενα 3 χρόνια. Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Μαρτίου 2013.

ταρώ

Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της εταιρείας, αυτός της επίτευξης κερδών το 2015, είναι απαραίτητο να εισαχθεί μια νέα εμπορική πολιτική, πολύ πιο δυναμική και προληπτική. Όλες οι προτεραιότητες της εταιρείας εστιάζονται στις ανάγκες των πελατών, επομένως τα έργα στον εμπορικό τομέα στοχεύουν στην αύξηση του φόρτου για να ανταποκρίνονται στα πρότυπα του κλάδου, στην αναθεώρηση των προγραμμάτων και του δικτύου πτήσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα ζήτηση της αγοράς, στη διαφοροποίηση και βελτίωση των υπηρεσιών, στη διαφοροποίηση των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων .

Η TAROM θα εισαγάγει ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης κερδοφορίας διαδρομής και θα εφαρμόσει έναν νέο, πολύ πιο αποτελεσματικό μηχανισμό τιμολόγησης.

Έμφαση θα δοθεί στις ηλεκτρονικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο www.tarom.ro, και προκειμένου να ενισχύσει τις πωλήσεις μέσω των δικών της πρακτορείων, θα εισαχθεί ένα μοναδικό σύστημα προμηθειών πωλήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει ανταμοιβές για υπέρβαση του επιπέδου των πωλήσεων-στόχων. Οι στόχοι θα τίθενται σε μηνιαία βάση, με αναφορά σε προηγούμενα έτη, και οι προμήθειες ανταμοιβής θα εφαρμόζονται για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τους μηνιαίους στόχους. Με την καθιέρωση αυτού του συστήματος επιβράβευσης, στόχος είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις κατά 5% τον πρώτο χρόνο, μέσω των δικών της πρακτορείων.

Για τις αγορές του εξωτερικού που διαχειρίζεται η TAROM, θα συναφθούν συμβάσεις με γενικούς αντιπροσώπους πωλήσεων (GSA) για την κάλυψη των περισσότερων πωλήσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα. Η διαδικασία επιλογής αντιπροσώπων γενικών πωλήσεων θα ξεκινήσει άμεσα και θα στοχεύει όσο το δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά θα πραγματοποιηθεί και αξιολόγηση των αγορών της Μέσης Ανατολής. Τα επόμενα δύο χρόνια, οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 5 έως 10% ετησίως σε σύγκριση με τις τρέχουσες πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού.

Εναρμόνιση στόλου και ευθυγράμμιση χωρητικότητας με τη ζήτηση της αγοράς

Ο σημερινός στόλος της TAROM αποτελείται από μια ανόμοια συλλογή αεροσκαφών με διαφορετικές χωρητικότητες, με υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, που δεν επιτρέπουν την κατανομή χωρητικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Για την εναρμόνιση του στόλου θα εκπονηθεί τεκμηρίωση διαγωνισμού που θα επιτρέψει συζητήσεις με όλους τους μεγάλους κατασκευαστές αεροσκαφών και η απόφαση για τον νέο προμηθευτή θα ληφθεί το συντομότερο δυνατό. Οποιοσδήποτε από τους μεγάλους κατασκευαστές μπορεί να προσφέρει έναν στόλο που δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίμου σε σύγκριση με τον τρέχοντα στόλο της εταιρείας.

Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου

Δεδομένης της αστάθειας του λέι έναντι διεθνών νομισμάτων, όπως το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ, η εταιρεία είναι σημαντικά εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών της αγοράς, καθώς παράγει σε μεγάλο βαθμό εισόδημα που εκφράζεται σε λέι ή ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος του κόστους εκφράζεται σε Δολλάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε μήνα το TAROM έχει πλεόνασμα ευρώ και έλλειμμα δολαρίων ΗΠΑ. Προκειμένου να εξαλειφθούν οι μεγάλες ζημίες που προκαλούνται από αυτή την κατάσταση, θα ληφθούν μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου το συντομότερο δυνατό, αφού αξιολογηθούν οι απαιτήσεις ταμειακών ροών ανάλογα με το νόμισμα.

Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προμηθειών

Η TAROM έχει αναπτύξει μια νέα, βελτιωμένη έκδοση των εσωτερικών κανονισμών προμηθειών, για να εξασφαλίσει πιο διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες προμηθειών που ανταποκρίνονται στις εμπορικές ανάγκες της εταιρείας. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στο ΓΕΩ αρ. 34/2006 την 01.01.2013, τροποποιήσεις που έγιναν μέσω του ΓΕΩ αριθ. 77/2012, και η καταλογογράφηση της TAROM ως αναθέτουσας αρχής αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα που θα μπορούσε να δυσχεράνει ή ακόμη και να εμποδίσει τη δραστηριότητα της εταιρείας. Επιπλέον, η TAROM δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, επομένως έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εξαίρεση της TAROM από αυτό το διάταγμα και το Υπουργείο Μεταφορών έχει παράσχει στην εταιρεία την απαραίτητη υποστήριξη για να υποστηρίξει αυτό το βήμα. Εκτιμάται ότι η TAROM θα εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού το συντομότερο δυνατό και ότι στο μέλλον η εταιρεία θα εφαρμόσει τους εσωτερικούς κανονισμούς προμηθειών, προκειμένου να μπορεί να δραστηριοποιείται στις ανταγωνιστικές συνθήκες που ισχύουν για τον κλάδο των αερομεταφορών .

Η Επιτροπή Εποπτείας Προμηθειών, οργανωμένη σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί τη διαδικασία των προμηθειών.

Επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων

Νέα, βελτιωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα αεροσκάφη θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη μείωση του κόστους. Οι επαναδιαπραγματεύσεις όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της εταιρείας θα ξεκινήσουν όταν έρθει η ώρα της ανανέωσής τους εντός του 2013, τηρώντας όμως τις διαδικασίες συμμόρφωσης, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των συντελεστών. Η διοίκηση πιστεύει ότι είναι δυνατές βελτιώσεις κόστους τόσο με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αεροσκαφών όσο και με την ασφάλιση παροχών εργαζομένων.

Ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων με τους μεγάλους προμηθευτές της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη λάβει εκπτώσεις από 5% έως 10% στην περίπτωση 12 συμβάσεων, δημιουργώντας μειώσεις κόστους περίπου ενός εκατομμυρίου USD ετησίως. Οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους προμηθευτές της εταιρείας θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Νέα πολιτική καυσίμων

Θα εισαχθεί μια νέα πολιτική προμήθειας καυσίμων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την επίτευξη εξοικονόμησης από 5 έως 10% ετησίως. Δεδομένου ότι το 30% του συνολικού λειτουργικού κόστους είναι κόστος καυσίμων, θα πρέπει να εισαχθεί μια νέα μέθοδος καταγραφής και μέτρησης καυσίμου, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, με τήρηση όλων των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

Μείωση του αποθέματος των υπαρχόντων ανταλλακτικών

Θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών που δημιουργούν ταμείο, μέσω ελεγχόμενων και προγραμματισμένων διαδικασιών, για την εξάλειψη των αχρησιμοποίητων ή σπάνια χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, ελευθερώνοντας χώρο και ξεκλειδώνοντας μετρητά από το κεφάλαιο που βρίσκεται επί του παρόντος σε αυτά τα αποθέματα. Η δράση αυτή θα ξεκινήσει άμεσα και θα συνεχιστεί για τους επόμενους 6 μήνες. Στόχος είναι η ετήσια αποδέσμευση 15% των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης

Από αυτόν τον μήνα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα εθελοντικής απόσυρσης προσωπικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις και ελεγχόμενα. Αυτό το πρόγραμμα θα διαρκέσει όλο το 2013 και θα επανεξεταστεί στο τέλος του έτους για να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται παράταση έως το 2014. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η μηνιαία μείωση του προσωπικού, ώστε να μην επηρεάζονται ή διαταραχθούν οι λειτουργίες της εταιρείας. Στόχος είναι η μείωση του προσωπικού της εταιρείας κατά 10% μέχρι το τέλος του έτους.

Βελτιστοποίηση των πλεονεκτημάτων SkyTeam

Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναθεώρηση και τη βελτίωση της θέσης της TAROM εντός της συμμαχίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ευκαιρίες μάρκετινγκ και δημιουργίας εσόδων. Αυτή η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί το 2013 και το 2014. Η TAROM πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η SkyTeam επεκτείνοντας το δίκτυο συνεργασίας με εταίρους της συμμαχίας, εκμεταλλευόμενοι νέες διαδρομές που μπορεί να ενδιαφέρουν πραγματικά τους εταίρους, πιο ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της SkyTeam και άλλα προστατεύοντας αποτελεσματικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα της TAROM.

Μετάβαση σε μια κοινή πλατφόρμα πληροφορικής

Υπάρχουν επί του παρόντος πολλοί προμηθευτές και πολλά εσωτερικά συστήματα πληροφορικής και η χρήση τρίτων παρόχων έχει γίνει εξαιρετικά δαπανηρή, ειδικά στην περίπτωση εμπορικών (πωλήσεων, έκδοσης εισιτηρίων και διανομής) και λογιστικών συστημάτων. Η μετάβαση σε μια κοινή πλατφόρμα πληροφορικής θα απλοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας της και θα επιτρέψει τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας με κόστος περίπου 20% του τρέχοντος κόστους. Η διαδικασία υποβολής προσφορών και η απόφαση επιλογής ενός μόνο προμηθευτή θα ληφθούν εντός του 2013. Η μετάβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα θα λάβει υπόψη όλα τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιεί η εταιρεία, από συστήματα διαχείρισης πληρώματος, εισαγωγή ενοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, κρατήσεις συστήματος , σύστημα ελέγχου αναχωρήσεων, σύστημα βελτιστοποίησης εσόδων. Η μετανάστευση θα γίνει σταδιακά και θα διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα και ασφάλεια των λειτουργιών και των συστημάτων.

Ανεξάρτητο κέντρο κέρδους

Θα ληφθεί υπόψη ο μετασχηματισμός ορισμένων δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως οι δραστηριότητες που αφορούν πτήσεις τσάρτερ, φορτίο, εκπαιδευτικό κέντρο, τεχνική δραστηριότητα, σε ανεξάρτητα κέντρα κερδοσκοπίας, αλλά οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν με βάση λεπτομερείς και λεπτομερείς αναλύσεις στο άμεσο περίοδος. επόμενη. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα παραμείνουν μέρος της εταιρείας TAROM, λειτουργώντας ως ανεξάρτητες και κερδοσκοπικές επιχειρηματικές μονάδες.

Τεχνική Διεύθυνση

Η Τεχνική Διεύθυνση TAROM με τη σημερινή της μορφή είναι οργανωμένη ως τμήμα εσωτερικής συντήρησης. Ο κλάδος αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την εταιρεία, γιατί εκτός από τη μονάδα συντήρησης που περιλαμβάνει συνεργεία, εργαλεία, ανταλλακτικά, πλατφόρμες εργασίας κ.λπ., πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία και το εξαιρετικά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό για τρεις. από τους πιο χρησιμοποιούμενους στόλους αεροσκαφών στον κόσμο: Airbus, Boeing και ATR.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα εκτελεί σχεδόν όλους τους ελέγχους για τον στόλο εξοπλισμού εσωτερικά. Το Τεχνικό Τμήμα της TAROM πληροί απολύτως όλα τα κριτήρια για να τοποθετηθεί ως ισχυρός ανταγωνιστής στην αγορά, αλλά για αυτό χρειάζεται μια ανεξάρτητη διοίκηση και τη δική του δομή διακυβέρνησης. Θα αναλυθεί η μετατροπή της Τεχνικής Διεύθυνσης TAROM σε ξεχωριστή οντότητα που θα συνέχιζε να λειτουργεί υπό τη διαχείριση της TAROM, αλλά υπεύθυνη για τα δικά της οικονομικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας στο μέγιστο όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, την εργασία και όλες τις εγκαταστάσεις της.

Το σχέδιο είναι εντάξει και αισιόδοξο. Χαίρομαι που βλέπω ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι παρεκτροπές στις δηλώσεις κάποιων πολιτικών και αναφέρομαι στην απομάκρυνση του TAROM από την IATA και τη SkyTeam. Θα σήμαινε ένα ισχυρό πλήγμα για την εικόνα. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα σχετικά με αυτό το σχέδιο γιατί δεν έχει ειπωθεί τίποτα συγκεκριμένο. Ο βέλτιστος αριθμός εργαζομένων δεν είναι γνωστός, ελπίζουμε για κάποιους πρόσθετους προϋπολογισμούς μέσω δευτερευουσών δραστηριοτήτων (φορτίο, πτήσεις τσάρτερ), αλλά τίποτα δεν είναι γνωστό για τον στόλο, τις εξαγορές και τα προβλήματα που σχετίζονται με τους κανονισμούς με τους πλειστηριασμούς και τους μισθούς των εργαζομένων δεν έχουν λυθεί ακόμα..

Η Ρουμανία θα έχανε πολλά από άποψη εικόνας εάν ο εθνικός αερομεταφορέας χρεοκοπούσε. Αυτή η χώρα έχει κάνει όνομα στον κλάδο των αερομεταφορών και πρακτικά θα σήμαινε την καταστροφή μιας ιστορίας. Θέλω να εμπιστευτώ την TAROM, προσωπικά, στα αεροσκάφη. Ελπίζω σε ένα κερδοφόρο και ευημερούν TAROM.

3 Σχόλια
  1. AG57 λέει

    Rock On!

  2. Mihai λέει

    Να φύγεις από το Skyteam; Αυτή είναι η ιδέα τους για βελτιστοποίηση και μείωση του κόστους;

  3. Σορίν Ρούσι λέει

    Ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε από έναν μεγάλο πολιτικό που συγκρίνει το TAROM με τη Wizz Air… Έτσι ξέρει να κάνει επιχειρήσεις στην αεροπορία…

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.