Η Εθνική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων εκδίδει την ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 9 της 11.02.2021

0 10.132

Art.1 - Εγκρίνεται κατάλογος χωρών/περιοχών/περιοχών υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου για τα οποία θεσπίζεται το μέτρο καραντίνας στα πρόσωπα που φτάνουν στη Ρουμανία από αυτά, όπως προβλέπεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Art.2 - (1) Κατά την είσοδό τους στη Ρουμανία, για άτομα που φθάνουν από χώρες / περιοχές / εδάφη υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου που προβλέπονται στο άρθρο. (1) και παρουσιάζει ένα έγγραφο που βεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιήθηκε το πολύ 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή την είσοδο στην εθνική επικράτεια ( για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα), το μέτρο καραντίνας καθορίζεται κατ' οίκον ή στον δηλωμένο χώρο για περίοδο 10 ημερών.

 • Παιδιά με ηλικία μικρότερη ή ίση των 3 (τριών) ετών, που φτάνουν στη χώρα μαζί με τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 1, βρίσκονται σε καραντίνα για περίοδο παρόμοια με τη δική τους και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εγγράφου που να βεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2.
 • Το αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής RT-PCR για τη μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2 παρέχεται στην παρ. (1) παρουσιάζεται με τη μορφή εγγράφου (στην επίσημη γλώσσα του αντίστοιχου κράτους και στα αγγλικά), σε επιστολή ή ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια και θα περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων για τα οποία η δοκιμή τελέστηκε.
 • Για τα πρόσωπα που φθάνουν από τις χώρες / περιοχές / εδάφη που προβλέπονται στην παρ. (1) και ο οποίος δεν προσκομίζει στην καταχώριση του εγγράφου έγγραφο που να βεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, το μέτρο της καραντίνας καθορίζεται στο σπίτι ή στη δηλωθείσα τοποθεσία για περίοδο 14 ημερών.
 • Οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν διεθνείς, αεροπορικές και οδικές μεταφορές προσώπων, με τακτικές ή παράτυπες πτήσεις προς τη Ρουμανία από τις περιοχές επιδημιολογικού κινδύνου, που προβλέπονται στην παρ. (1.), υποχρεούνται να απαγορεύσουν την επιβίβαση στο μεταφορικό μέσο προσώπων που δεν προσκομίζουν έγγραφο που να πιστοποιεί:
 • το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση, ή
 • το εμβόλιο κατά του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης δόσης, και για το οποίο έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ημέρες από τη χορήγησή του έως την ημερομηνία επιβίβασης, ή
 • ότι έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την επιβίβαση και ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία επιβίβασης. Η απόδειξη της επιβεβαίωσης γίνεται με ιατρικά έγγραφα όπως: θετικό τεστ RT-PCR τη στιγμή της διάγνωσης, εισιτήριο εξιτηρίου ή εξέταση που αποδεικνύει την παρουσία αντισωμάτων IgG που πραγματοποιήθηκε έως και 14 ημέρες πριν την είσοδο στη χώρα, καθώς και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα .
 • Το μέτρο που προβλέπεται στην παρ. (1) δεν ισχύει για πρόσωπα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Art.3 - 1. Τα άτομα που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να προσκομίσουν κατά την είσοδο στη χώρα πιστοποιητικό αρνητικού τεστ RT-PCR για SARS-CoV-2, το οποίο λήφθηκε το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση ( για αυτούς

ταξίδι με δημόσια μέσα μεταφοράς) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα) και τίθενται σε καραντίνα στο σπίτι ή στη δηλωθείσα τοποθεσία για περίοδο 14 ημερών.

 • Το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ RT-PCR για τη μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2 παρέχεται στην παρ. (1) παρουσιάζεται με τη μορφή εγγράφου (στην επίσημη γλώσσα του αντίστοιχου κράτους και στα αγγλικά), σε επιστολή ή ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια και θα περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία αναγνώρισης των προσώπων για τα οποία η δοκιμή τελέστηκε.
 • Οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν διεθνείς, αεροπορικές ή οδικές μεταφορές προσώπων, με τακτικές ή παράτυπες πτήσεις προς τη Ρουμανία από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, έχουν την υποχρέωση να απαγορεύουν την επιβίβαση στο μεταφορικό μέσο προσώπων που δεν προσκομίζουν έγγραφο πιστοποίησης :
 • το αρνητικό αποτέλεσμα μιας δοκιμής RT-PCR για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση, ή
 • το εμβόλιο κατά του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης δόσης, και για το οποίο έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ημέρες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης μέχρι την ημερομηνία επιβίβασης, ή
 • ότι έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την επιβίβαση και ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία επιβίβασης. Η απόδειξη της επιβεβαίωσης γίνεται με ιατρικά έγγραφα όπως: θετικό τεστ RT-PCR τη στιγμή της διάγνωσης, εισιτήριο εξιτηρίου ή εξέταση που αποδεικνύει την παρουσία αντισωμάτων IgG που πραγματοποιήθηκε έως και 14 ημέρες πριν την είσοδο στη χώρα, καθώς και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα .
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επί του πλοίου των εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. (3), φωτ. α), οι κατηγορίες προσώπων που προβλέπονται στο άρθ. 4, παράγρ. (1), φωτ. β), γ), ε), ζ) και ιβ), καθώς και παιδιά κάτω ή ίσα των 3 (τριών) ετών.

Άρθρο 4 - (1) Οι ακόλουθες κατηγορίες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19 εξαιρούνται από το μέτρο καραντίνας για άτομα που φθάνουν από χώρες/περιοχές/εδάφη με υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο, με εξαίρεση εκείνα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρεια Ιρλανδία. , σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση ατομικών υλικών προστασίας έναντι του COVID-19:

 1. άτομα που έρχονται στη Ρουμανία από χώρες/περιοχές/περιοχές με επιδημιολογικό κίνδυνο αλλά που, πριν φτάσουν στη Ρουμανία, έχουν περάσει τις τελευταίες 14 συνεχόμενες ημέρες σε μία ή περισσότερες χώρες/περιοχές/εδάφη χωρίς επιδημιολογικό κίνδυνο·
 2. οδηγοί φορτηγών οχημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα άνω των 2,4 τόνων, καθώς και οδηγοί επιβατικών οχημάτων με περισσότερες από 9 θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού·
 3. οι οδηγοί που προβλέπονται στην ενοικίαση. β) που μετακινούνται προς το συμφέρον της άσκησης επαγγέλματος στο κράτος διαμονής τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή από άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος κατοικίας, είτε η μετακίνηση γίνεται με ατομικά μέσα είτε για ίδιο λογαριασμό·

 • μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βουλευτές και προσωπικό διεθνών θεσμών, καθώς και εκπρόσωποι της Ρουμανίας σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς στους οποίους το ρουμανικό κράτος είναι μέρος·
 • τους πιλότους αεροσκαφών και το προσωπικό πλοήγησης τους, καθώς και τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό των σιδηροδρόμων·
 • Ρουμανικό, θαλάσσιο και ποταμόπλοιο προσωπικό που επαναπατρίζει με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς ή που ανταλλάσσει πλήρωμα σε πλοία σε ρουμανικά λιμάνια, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, εάν κατά την είσοδο στη χώρα, καθώς και κατά την επιβίβαση/αποβίβαση σε το πλοίο, προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές το «πιστοποιητικό εργαζομένων στον τομέα των διεθνών μεταφορών», υπόδειγμα του οποίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, αρ. 96 I της 24ης Μαρτίου 2020·
 • ναυτικοί που αποβιβάζονται από πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας που φέρουν ρουμανική σημαία σε λιμάνι της Ρουμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης παρέχει το πιστοποιητικό για τους εργαζόμενους στις διεθνείς μεταφορές και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά του COVID-19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από το πλοίο στην τοποθεσία όπου μπορεί να έλθει σε επαφή μεταξύ των ταξιδιών.
 • διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία ή τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και Ρουμάνους πολίτες που απασχολούνται σε οικονομικούς φορείς από τις αναφερόμενες χώρες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στη χώρα αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς·
 • υπαλλήλους ρουμανικών οικονομικών φορέων που εκτελούν εργασίες, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, εκτός του εδάφους της Ρουμανίας, κατά την επιστροφή τους στη χώρα, εάν αποδείξουν τις συμβατικές σχέσεις με τον δικαιούχο εκτός της εθνικής επικράτειας·
 • τους αντιπροσώπους των ξένων εταιρειών που έχουν θυγατρικές / υποκαταστήματα / αντιπροσωπείες ή πρακτορεία στην εθνική επικράτεια, εάν κατά την είσοδο στη ρουμανική επικράτεια αποδεικνύουν τις συμβατικές σχέσεις με τις οικονομικές οντότητες στην εθνική επικράτεια·
 • άτομα που εισέρχονται στη Ρουμανία για δραστηριότητες χρήσης, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, σέρβις εξοπλισμού και τεχνολογίας στον ιατρικό, επιστημονικό, οικονομικό, αμυντικό, δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια, μεταφορές, καθώς και άτομα που ασκούν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στους αναφερόμενους τομείς , εάν αποδεικνύουν τις συμβατικές/συνεργατικές σχέσεις με τους δικαιούχους/τους δικαιούχους στη ρουμανική επικράτεια, καθώς και τους επιθεωρητές των διεθνών φορέων·
 • μέλη διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών, άλλων διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στο Βουκουρέστι και κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων, βάσει αμοιβαιότητας, προσωπικό εξομοιούμενο με διπλωματικό προσωπικό, μέλη του διπλωματικού και προξενικού σώματος της Ρουμανίας και κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και ως μέλη της οικογένειας τους?
 • υπάλληλοι του εθνικού συστήματος άμυνας, δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας που επιστρέφουν στη Ρουμανία από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για επαγγελματικό συμφέρον στο εξωτερικό·
 • μαθητές/φοιτητές, Ρουμάνοι πολίτες ή πολίτες με κατοικία ή κατοικία εκτός Ρουμανίας, που παρακολουθούν μαθήματα ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, μετακινούνται καθημερινά σε αυτά και παρουσιάζουν δικαιολογητικά ή που πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις ή για ολοκλήρωση σπουδών ή έναρξη σπουδών σε εκπαιδευτικές μονάδες / ιδρύματα της χώρας ή ταξίδια για δραστηριότητες

που σχετίζονται με την έναρξη, οργάνωση, παρακολούθηση ή ολοκλήρωση σπουδών, καθώς και τους συνοδούς τους σε περίπτωση ανηλίκων·

 • τα μέλη των διεθνών αθλητικών αποστολών που συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται στη ρουμανική επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο, τους υπαλλήλους των διεθνών αθλητικών φόρουμ που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες, τους εξουσιοδοτημένους διαιτητές καθώς και δημοσιογράφους διαπιστευμένους σε αυτούς τους αγώνες·
 • Ρουμάνοι αθλητές, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε άλλα κράτη και καλούνται σε εθνικές ομάδες για να εκπροσωπήσουν τη Ρουμανία σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται βάσει του νόμου, μέλη ρουμανικών αθλητικών αποστολών που επιστρέφουν στη Ρουμανία από διεθνείς αθλητικούς αγώνες, Ρουμάνους αξιωματούχους και διαιτητές που έχουν εκπροσωπούνται σε διεθνείς διαγωνισμούς καθώς και δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι σε αυτούς τους διαγωνισμούς·
 • αλλοδαποί αθλητές που δικαιούνται συλλόγους στη Ρουμανία που επιστρέφουν στη χώρα ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε επίσημο διεθνή αγώνα των εθνικών τους ομάδων και πρέπει να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα στον σύλλογο στον οποίο δικαιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρο συμβόλαιο με αθλητικός σύλλογος στη Ρουμανία.
 • άτομα που εργάζονται με σύμβαση εργασίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στα κράτη μέλη της ΕΕ·
 • συνεργεία ταινιών που εκτελούν επαγγελματικές δραστηριότητες στη ρουμανική επικράτεια βάσει σύμβασης ή εγγράφου που αποδεικνύει την ανάγκη να βρίσκονται στη χώρα, εάν παρουσιάσουν αρνητικό τεστ για SARS-CoV-2, το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν με μέσα μαζικής μεταφοράς) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα)·
 • άτομα υπό διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από την είσοδό τους στη χώρα·
 • πρόσωπα που παραδόθηκαν στις ρουμανικές αρχές βάσει συμφωνιών επανεισδοχής και επιστράφηκαν με ταχεία διαδικασία·
 • υπάλληλοι / εκπρόσωποι οικονομικών φορέων της Ρουμανίας που ταξιδεύουν εκτός Ρουμανίας για να διαπραγματευτούν / υπογράψουν συμβάσεις / εμπορικές συμφωνίες, εάν παρουσιάζουν αρνητικό τεστ για SARS-CoV-2, το αργότερο 72 ώρες πριν από την επιβίβαση (για όσους ταξιδεύουν δημόσια μεταφορά) ή είσοδο στην εθνική επικράτεια (για όσους ταξιδεύουν με δικά τους μέσα), καθώς και έγγραφο που δικαιολογεί τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση/εμπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί·
 • Η εξαίρεση από το μέτρο της καραντίνας που έχει θεσπιστεί για άτομα που φθάνουν από χώρες/περιοχές/εδάφη με υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο, με εξαίρεση τα άτομα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, ισχύει επίσης για:
 • άτομα που φτάνουν στη Ρουμανία από χώρες / περιοχές / εδάφη υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, εάν παραμείνουν στην εθνική επικράτεια για διάστημα μικρότερο από 3 ημέρες (72 ώρες) και παρουσιάσουν αρνητικό τεστ για SARS-CoV-2, το πολύ 72 ώρες πριν από την είσοδο στην εθνική επικράτεια·
 • άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από ιατρικά έγγραφα (θετικό τεστ RT-PCR τη στιγμή της διάγνωσης, εισιτήριο εξιτηρίου από το νοσοκομείο ή εξέταση που αποδεικνύει την παρουσία αντισωμάτων τύπου IgG που πραγματοποιείται το πολύ 14 ημέρες πριν από την είσοδο στη χώρα) ή με έλεγχο της βάσης δεδομένων Corona-forms και για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη χώρα ;
 • άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης δόσης, και για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ημέρες από την είσοδό του στη Ρουμανία.
 • sunt εξαιρούνται από το μέτρο της καραντίνας που έχει ιδρυθεί ως προς τα πρόσωπα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μόνο οι κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. (1) αναμμένο. β), γ), ε), στ), ζ), ιβ), κ) και παρ. (2), φωτ. β) και γ).
 • sunt απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του τεστ που προβλέπεται στο άρθ. 3 παρ.
 • τις κατηγορίες προσώπων που προβλέπονται στην παρ. (1) αναμμένο. β), γ), ε), ζ), ιβ) και παρ. (2), φωτ. β) και γ), καθώς και παιδιά κάτω ή ίσα των 3 (τριών) ετών.

Art.5 - 1. Η εξαίρεση από το μέτρο καραντίνας που θεσπίστηκε για τα πρόσωπα επικοινωνίας ενός επιβεβαιωμένου ατόμου ισχύει για:

 1. άτομα που έχουν δοκιμαστεί θετικά για λοίμωξη από SARS-CoV-2 τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την επαφή, όπως αποδεικνύεται από ιατρικά έγγραφα (θετικό τεστ RT-PCR τη στιγμή της διάγνωσης, πιστοποιητικό εξιτηρίου ή δοκιμή που αποδεικνύει την παρουσία αντισωμάτων IgG ) ή ελέγχοντας τη βάση δεδομένων Coronforms και για την οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία επικοινωνίας·
  1. άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης δόσης, και για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ημέρες από τη δεύτερη δόση μέχρι την ημερομηνία άμεσης επαφής.
 2. Η απόδειξη του εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας χορήγησης της δεύτερης δόσης, απαραίτητης για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, γίνεται μέσω του εγγράφου που εκδίδεται από την υγειονομική μονάδα που τον χορήγησε, στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό.

Art.6 - Τα άτομα που φτάνουν στη Ρουμανία από τις χώρες / περιοχές / εδάφη υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου που προβλέπονται στο άρθρο. (1), εκτός εκείνων που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και εισέρχονται σε καραντίνα για περίοδο 14 ημερών, μπορούν να απελευθερωθούν από την καραντίνα μετά τη 10η ημέρα, εάν πραγματοποιήσουν τεστ SARS-CoV -2 στο 8η μέρα καραντίνας και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και δεν εμφανίζει συγκεκριμένα συμπτώματα.

Art.7 - (1) Για ειδικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν συμμετοχή σε οικογενειακές εκδηλώσεις που σχετίζονται με γέννηση, γάμο ή θάνατο, ταξίδια για ιατρικές παρεμβάσεις/θεραπείες σε περιπτώσεις που δεν υποστηρίζουν αναβολή (π.χ. ογκολογικά νοσήματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης), ανταλλαγή εγγράφων ταυτότητας , έξοδος από τη χώρα, παρουσίαση στο εμβολιαστικό κέντρο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού κ.λπ., μπορεί να αναλυθεί η προσωρινή αναστολή του μέτρου της καραντίνας, βάσει δικαιολογητικών.

 • Η ανάλυση των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. (1) πραγματοποιείται σε επίπεδο νομαρχιακών κέντρων για τον συντονισμό και τη διαχείριση της παρέμβασης και, οι περιπτώσεις που θεωρούνται δικαιολογημένες, μπορεί να

αντικείμενο της προσωρινής αναστολής του μέτρου της καραντίνας, με ατομική απόφαση, που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

 • Η απόφαση αναστολής αναφέρει το χρονικό πλαίσιο για το οποίο εφαρμόζεται και τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Art.8 - (1) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση τίθενται σε ισχύ για τις χώρες / ζώνες / εδάφη του καταλόγου που εγκρίθηκε από την HCNSU αρ. 6 της 04.02.2021 και τα οποία βρίσκονται και στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθ. 1, αρχής γενομένης από 13.02.2021, στις 00.00.

(2) Για τις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στον κατάλογο που εγκρίθηκε με την παρούσα απόφαση, τα μέτρα ισχύουν από 15.02.2021, 00.00.

Art.9 - Αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, το άρθ. 3 και άρθ. 5 του HCNSU αρ.

36 της 21.07.2020, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του HCNSU αρ. 40 / 13.08.2020, αρ. 43 / 27.08.2020, αρ. 45 / 12.09.2020, αρ. 48 / 08.10.2020, αρ. 49 / 13.10.2020, αρ. 54 / 12.11.2020, αρ. 56 / 04.12.2020 και άρθ. 2 του HCNSU αρ. 6 της 04.02.2021, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του HCNSU αρ. 7.

Art.10 - Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις συνιστώσες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, προς εφαρμογή με διαταγές και διοικητικές πράξεις των αρχηγών τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.